วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555
    ภาคเช้า  -  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                   -  ทำกิจกรรมจัดสันทนาการแก่นักเรียนมุสลิม เรื่อง " จริยธรรม"
                   -  ช่วยแม่บ้านตักข้าว ตักแกง ก่นักเรียน

   ภาคบ่าย  -  ทำกิจกรรมจัดสันทนาการต่อจนถึง 15:30
                   -  ส่งนักเรียนกลับบ้าน
                   -  จัดบอร์ดฮารีรายอ

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุทธที่ 15 สิงหาคม 2555
   ภาคเช้า - ทำกิจกรรมจัดสันทนาการแก่นักเรียนมุสลิม เรื่อง "จริยธรรม"
                 - ช่วยแม่บ้านตักข้าวให้แก่นักเรียน
                 - คุมนักเรียนรับประทานอาหารเที่ยง

  ภาคบ่าย - ทำกิจกรรมจัดสันทนาการต่อจนถึง 15:30
                 - ส่งนักเรียนไปที่รถและข้ามถนน

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบบันทึกการปฎิบัติงาน

วันอังคารที่ 14 เดือน สิงหาคม 2555
 ภาคเช้า - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวรหน้าเสาธง
               - คุมแถว
               - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้อง ป.3/1
               - ตักข้าว ตักแกง แก่นักเรียน

ภาคบ่าย - จัดบอร์ดฮารีรายอ
               - ส่งนักเรียนขึ้นรถ


             

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แบบบันทึกการปฎิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 13 เดือนสิงหาคม 2555
โรงเรียนปิดวันแม่

แบบบันทึกการปฎิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม 2555
ภาคเช้า - รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
              - คุมแถวหน้าเสาธง
              - ตักข้าว ตักแกง แก่นักเรียน

ภาคบ่าย - ทำกิจกรรมวันแม่

แบบบันทึกการปฎิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน สิงหาคม 2555
ภาคเช้า - ช่วยเพื่อนร้องเพลง เล่นเกม พร้อมสังเกตเพื่อน
              - ช่วยตักข้าว คุมเด็กทำเวร

ภาคบ่าย - ส่งเด็กกลับบ้าน

แบบบันทึกการปฎิบัติงาน

วันพุธที่ 8 เดือนสิงหาคม 2555
ภาคเช้า - คุมแถวหน้าเสาธง
              - คุมเด็กดื่มนม
              - ช่วยพี่เลี้ยงจัดบอร์ด

ภาคบ่าย - ช่วยครูฝรั่งจัดการเรียนการสอน
               - จัดบอร์ดกลางวันแม่